Εγκώμια Αγίου Χριστοφόρου

ΕΓΚΩΜΙΑ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟΝ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΝ

 

ποίημα π. Χριστοφόρου Ε. Καραβία

Χριστοφόρον ἀνυμνήσωμεν ἐπὶ τῇ μνήμῃαὐτοῦ τῇ λαμπρᾷ.

Στάσις πρώτη.  Ἡ ζωή ἐν τάφῳ.

Χριστοφόρον  μέγαν μάρτυρα τοῦΧριστοῦ, συνελθόντες οἱ πιστοὶεὐφημήσωμεν ἐκτελοῦντες τὴν πανήγυριναὐτοῦ.

 

Ῥέπρεβος ἐκλήθης καὶ τὴν ψιν τραχὺς τότε δέμας ἦσθα γίγας, ἀοίδιμε, ἀθλοφόροςνῦν Χριστοῦ θείᾳ βουλῇ.

 

Ἵνα  τοῦ βελίαρ τὰς πλοκὰς κατὰ σοῦἀπορρίψῃς, Χριστοφόρε, ἐκάλεσας τὸνΧριστόν, τὸν τοῦ θανάτου νικητήν.

Στόματός σου, μάκαρ, ψατο  καταπτὰςθαυμαστῶς ἐξ οὐρανοῦ Θεοῦ ἄγγελος καὶλάλεις μὴ δυνάμενος τὸ πρίν.

Τοῖς σοῖς ὤμοις φέρων τὸν Χριστόν, ἀθλητά, τοὺς τὰ βάρη τῶν κακῶν ὤμοιςφέροντας ἡμᾶς κούφισον  τῇ θείᾳ σου ἀλκῇ.

 

Ὁ βασάνους πλείστας ὑπομείνας στερρῶςκαὶ σαρκὸς κούσιον κακοπάθειαν σῶνὑμνοῦντων κόπασον τοὺς ὀδυρμούς.

Φύσεως τοὺς ρους χάριτι ὑπερβὰς καὶθαυμάτων ἔτι ζῶν ἀξιούμενος, Χριστοφόρε, φθης κρυξ τοῦ φωτός.

Ὄντως Χριστοφόρος τῷ ὀνόματι σὺ καὶτῷ πράγματι ἐν βίῳ γεγένησαι καὶ Θεοῦἐφάνης σκεῦος ἐκλογῆς.

 

Ῥύπου ἀθεΐας καὶ εἰδώλων ἐκστὰς τοῦβαπτίσματός τε  χάριν δεξάμενος ρξω, μάκαρ, τῆς μαρτυρικῆς ὁδοῦ.

ραῖος κάλλει ησοῦς, ὡς ἐλθὼν ἀπὸσκότους ἀγνωσίας σὲ ἔσωσεν καὶ τὸκάλλος δέδωκέ σοι τὸ τερπνόν.

Νέος καὶ ἀκμαῖος σώματι καὶ ψυχῇ εἰ καὶαἰκισμοὺς ὑπέστης καὶ θάνατον εἰς Θεοῦσκηνώματα νῦν κατοικεῖς.

Ἀνυμνολογοῦμεν  καρτερίαν τὴν σὴν καὶτὴν πίστην καὶ γάπην πρὸς Κύριον δι΄ ὧνερες ἀναστάσεως χαράν.

Νῦν, Χριστοφόρε, τὰς λιτὰς τῶν πιστῶνπροσδεξάμενος πρὸς Κύριον φάνηθι ἀντιλήπτωρ καὶ φρουρὸς αὐτῶν θερμός.

Δόξα Πατρί.

Ὕμνους ναμέλπω γεννήτῳ Πατρὶγεννητ Υἱ ἐκπορευτ Πνεύματι τὴν τοῦκόσμου σωτηρίαν ἐξαιτῶν.

Καὶ νῦν.

Μῆτερ Παναγία τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ καὶπαντὸς πιστοῦ δεήσεις πάκουσον ναξίωνἱκετῶν σου ἀγαθή.

 

Στάσις Δευτέρα. Ἄξιόν ἐστι.

 

Νῦν χριστιανῶνὁμήγυρις δει σοι, Μάρτυς, ἐγκωμίων, Χριστόφορε, θείας ᾠδὰς καὶ τὴν μνήμην σου τελεῖχαρμονικῶς.

Ἤθλησάς ποτε ὡς Κύριου στρατιώτης μέγας καὶ νομίμως τοὺς στεφάνους κτησάμενος νῦν γάλλῃ ν παστάσινοὐρανῶν.

Σῶσον , σοὶ βοῶ, ὁδηγοὺς τῶν ἁμαξῶνἁπάντων ἐξ ἀνάγκης καὶ κακῆςπεριστάσεως καὶ κατεύθυνον αὐτοὺς πρὸςἀγαθόν.

Ὡς τῶν ὁδηγῶν ὁ προστάτης καὶ φύλαξ, μάκαρ, ἅπαντα τὸν βίον μου εὐθυνον πρὸςὁδὸν ἀπάγουσαν εἰς τὴν ζωὴν .

Μή με σατὰν καταλάβῃ, μάρτυς Χριστόφορε, καὶ κκλίνω ἐκ τῆς τρίβουτοῦ Κτιστοῦ μου καὶ πρὸς θάνατον αἰώνιον ἀχθῶ.

Ἔχων σταθηρὰν ἀγαθὴν καὶ σώφρονα  καρδίαν τὰς παγίδας τοῦ τυράννου διέλυσας καὶ λαγνείας πεκρούσωπειρασμόν.

Νέων γυναικν πιθέσεσι μὴ ποκύψαςκαὶ θελγήτρων σαρκικῶν σὺ προέκριναςτὴν ἁγνὴν ζωὴν ὡς ἄλλος ωσήφ.

Ἔνδον σου οἰκεῖ τοῦ πνεύματος ἄνθρωπος, μάκαρ, παλαιὸν γὰρ κβαλὼν δι΄ θλήσεως  ναὸς γέγονας τῆς χάριτος, σοφέ.

Πλῆθος διωκτῶν μεταστρέψας πρὸςθεογνωσίαν καὶ λείπτης σὺ  ὤφθης πρὸς μαρτύριον, Χριστοφόρε, νῦν γάλλῃ μετ΄αὐτῶν.

Ἴσμεν τὰ πολλὰ θαύματά σου, μάρτυς θεοφόρε, πολιοῦχον κεκτημένοι οἱ δοῦλοίσου καὶ σὲ πρόμμαχον ἐχθροῦ ἐν πειλαῖς.

Τίς τῶν εὐσεβῶν οὐκ δέξατο σὴνπροστασίαν καὶ τῶν ὁδοιπόρων τίς τησεσὴν εὐχὴν καὶ ἔφυγε κενός;

τῶν δυσσεβῶν οὐ κατέβαλε  θρασύτης, μάκαρ, σὲ τὸν κραταιότατον μάρτυρα καὶπιστότατον Κυρίου ἀθλητήν.

Μνήσθητι ἡμῶν ἐν τῷ θρόνῳ τοῦΠαμβασιλέως, Χριστοφόρε, τοῦ Θεοῦφίλε γνήσιε καὶ γὰρ μέχρι τέλους ἔμειναςπιστός .

Δόξα Πατρί.

Νοῦν καὶ τὴν ψυχὴν καὶ καρδίαν φώτισον,Θεέ μου, Τριὰς Ἁγία, τοῦ δούλου σου,τοῦ ὑμνοῦντος Χριστοφόρου ρετάς.

τὸν πλαστουργὸν ἐν γκάλαις φέρουσα,Παρθένε, ἆρόν μου κλοιὸν τὸνψυχόλεθρον καὶ ζωήν μου καθοδήγησονπρὸς φῶς.  

 

Στάσις τρίτη  Αἱ γεναιαί αἱ πάσαι.

 

Μνημόνευσον  σῶν δούλων, μάρτυς Χριστόφορε, τῶν σε ὑμνολογούντων.

Ἡ θήκη σῶν λειψάνων μάρτυς Χριστόφορε φεγγοβολεῖ ἰάσεις.

Ἅπασα ἡ πόλις σὲ τιμῶσα ἦλθεν τελέσαιτὴν σὴν μνήμην.

Ὑπὲρ τῶν ἀσθενούντων καὶ τῶνμπεριστάτων δεήθητι, παμμάκαρ.

Τῆς ἀνδρείας φθης ὑπόδειγμα καὶ κλέος μαρτύρων καὶ δικαίων.

αἷμά σου κχύσας ὑπὲρ τῆς ληθείαςρύπου καθάρισόν με.

Ὑμων τῶν γεραιρόντων τοὺς ἄθλους σου, μάρτυς,  πλήρωσον τὰς αἰτήσεις.

Τὴν πίστιν σου Βαβύλας, Χριστοῦἀρχιθύτης, εἰδὼς βάπτισέ σε.

Ἡ μεταστροφή σου καὶ στερρὰ ψυχή σου  ἐξέπληξαν τοὺς πάντας.

Λιμὴν χειμαζομένων,  πατὴρ ἀδικουμένωνὡράθης, Χριστοφόρε.

ξίως πεκλήθης , μάρτυς, Χριστοφόροςκαὶ γὰρ Χριστὸν σὺ φέρεις.

Μαρτύρων , Χριστοφόρε, τοῖς δήμοις ἀριθμοῦνται  οἱ πρώην σου διῶκται.

Πίστει τε καὶ πόθω , προσφέρω, Χριστοφόρε, μύρα τῇ σ εἰκόνι. (ἢ τοῖςσοῖς λειψάνοις)

Δόξα Πατρί.

Ρῦσαι μὲ γεέννης, Τριὰς ἡ Παναγία,πιστὸν θεράποντά σου.

Καὶ νῦν.

Ἁγία Θεοτόκε, Παντάνασσα Παρθένε,ἐλέησον σοὺς δούλους.

ΕΥΛΟΓΗΤΑΡΙΑ

Εὐλογητὸς ε, Κύριε, δίδαξόν με μνεῖνσὸν ἀθλοφόρον.

Τῶν πιστῶν α χορεῖαι, Χριστοφόρονμνῆσαι κατανύξει συνῆλθον καὶ τοὺςἄθλους εὐλαβῶς διηγήσασθαι τούτου καὶγὰρ κραταιῶς σχυνε τὸν δράκοντα καὶθαυμάτων κτίσι πάντας ηγασε.

Αἰκισμοὺς καὶ τὰς ὕβρεις, μαστιγώσεις καὶξέσεις ὑπὲρ πίστεως, μάρτυς, πομείναςγενναίως τὸν Χριστὸν οὐκ ρνήθης, χάριτιΘεοῦ διώκτας μετέστρεψας  καὶ γυναίων αἰσχρὰς προθέσεις ἔτρεψας.

Συμπαθῶν τοὺς ἀδίκως πάσχοντας,Χριστοφόρε, τὸν Χριστὸν μιμήσω καὶπιστούς, τῇ δυνάμῃ τοῦ σταυροῦκραταιωθες ἐκ τῶν δυσεβῶν μανίας διέσωσας καὶ ἡμᾶς κ συμφορῶνδιαφύλαξον.

Εἰς  ὁδοὺς ἀγνωσίας τῆς ζωῆς μου τὸν χρόνον δαπανήσας ἀσκόπως,  δηγὲὁδοιπόρων καὶ πηξὶς χουμένων,μεγαλομάρτυς Χριστοῦ,  σοὶ  κατέφυγον, Χριστοφόρε, πρὸς Θεόν με κατεύθυνον.

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ γίῳ Πνεύματι.

Ἀναμέλψωμεν  δόξαν, χείλεσιν ἀναξίοις, τῷ Θεῷ τῶν ἁπάντων. Τὸν Πατέρα, τὸνΥἱὸν καὶ τὸ Ἅγιον Πνεῦμα , ἀνυμνολογοῦντες  ψάλλομεν τὸ Ἅγιος , Ἅγιος , Ἅγιος σὺ ε Κύριε.

Καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰνας τῶναἰώνων. Ἀμήν.

Τοῦ Θεοῦ τὴν μητέρα, ἈειπάρθενονΚόρην, τὴν Παντάνασσαν Νύμφην, ἀρετῶν τὸ ταμεῖον καὶ Ἀγγέλων τὸ κλέος πάντων τῶν πιστῶν προστάτην καὶφύλακα, ἐν ὠδαῖς μυστικαῖς δεῦτετιμήσωμεν.

Ἀληλλούϊα (τρὶς)