ΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΦΤΑΣΕΙ Ο ΠΙΣΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ  ΣΤΟ ΘΕΟ


 

 

1ο  :  Καθὼς θέλετε ἵνα ποιῶσιν ὑμῖν οἱ ἄνθρωποι, καὶ ὑμεῖς ποιεῖτε αὐτοῖς ὁμοίως.    (Λουκ. 6, 31)                 

Όπως θέλετε να κάνουν και να συμπεριφέρονται απέναντι σας οι άνθρωποι, έτσι και σεις να πράττετε και να συμπεριφέρεστε προς αυτούς.

 

2ο  : Μὴ κρίνετε, ἵνα μὴ κριθῆτε. (Ματθ. 7,1)

 Μη κατακρίνετε και μη καταδικάζετε τον πλησίον σας, δια να μη κατακριθήτε και σεις από τον Θεόν.

 

3ο  :  Ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν. (Ματθ. 22,39)            

         Να αγαπάς τον πλησίον σου σαν τον εαυτόν σου.

 

4ο :  Ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχθροὺς ὑμῶν, εὐλογεῖτε τοὺς καταρωμένους ὑμᾶς, καλῶς ποιεῖτε τοῖς μισοῦσιν ὑμᾶς καὶ προσεύχεσθε ὑπὲρ τῶν ἐπηρεαζόντων ὑμᾶς καὶ διωκόντων ὑμᾶς.  (Ματθ.5,44)       

Αγαπάτε τους εχθρούς σας, ευλογείτε αυτούς, οι οποίοι σας καταρώνται, ευεργετείτε αυτούς, οι οποίοι σας μισούν, και προσεύχεσθε δι’ εκείνους, οι οποίοι σας υβρίζουν και σας συκοφαντούν και σας καταδιώκουν αδίκως.

 

 επιμέλεια : π. Χριστοφόρος

Μπορείτε να μας βρείτε:
error0