Εγκώμια Οσίου Στυλιανού του Παφλαγώνος

Eγκώμια εις τον Όσιον Πατέρα ημών Στυλιανόν τον Παφλαγόνα
ποίημα π. Χριστοφόρου Καραβία

Στάσις πρώτη (η ζωή εν τάφω)

 

Άπαντες προθύμως , συναχθέντες ομού οι πιστοί εγκωμιάσωμεν άσμασιν του Θεού τον Όσιον Στυλιανόν.

Βίου η τερπνότης και φθαρτών η τρυφή, ου κατίσχυσαν εκτρέπειν σου Όσιε την ψυχήν εκ της αγάπης του Χριστού.

Γαληνόν λιμένα εύρες Πάτερ σοφέ, εν ερήμω ζων ως άγγελος εν τη γή και χαρίτων επλουτίσθης ταις ροαίς.

Δύναμιν εξ ύψους, μάκαρ Στυλιανέ, ειληφώς δι΄ακροτάτης ασκήσεως, αρωγός εγένου πάσι τοις πιστοίς.

Εν αβάτοις τόποις, μόνος μόνω Θεώ, εμπειρίας ουρανίους γευσάμενος, μοναζόντων αναδέδειξαι φωστήρ.

Ζάλην των ρεόντων, δι΄ευχής μυστικής, απεκρούσω εξ αμώμου καρδίας σου και ειρήνην εύρες Πάτερ σταθηράν.

Ημερών ων πλήρης, προς τον πάντων Κριτήν και Θεόν συ επορεύθης Στυλιανέ, δεδωκώς απολογίαν την καλήν.

Θεοφόρε Πάτερ, παίδων και των βρεφών τας χορείας δι΄ευχών σου απάλλαξον εκ ποικίλων προσβολών του πειρασμού.

Ίνα σε τιμώμεν και την μνήμην την σην εκτελώμεν θείε Πάτερ Στυλιανέ, γενού πρέσβυς δι΄ημάς προς τον Θεόν.

Κύμασι του βίου βυθιζόμενος νυν, προς της σην πρεσβείαν μάκαρ Στυλιανέ καταφεύγω τον λιμένα εκζητών.

Λοιμικών εκ νόσων και παντοίων κακών, βρέφη τα αρτίτοκα λύτρωσον σαις λιταίς προς τον φιλάνθρωπον Θεόν.

Μένειν εν αγάπη και ελπίδι Θεού, καταξίωσον ημάς τους υμνούντας σου τα παλαίσματα  κατά των πειρασμών.

Νουν και την καρδίαν έσχες από παιδός εστραμμένα προς εκπλήρωσιν εντολών του Θεού, Πάτερ ημών Στυλιανέ.

Ξενιτείαν Πάτερ και την αποταγήν κατορθώσας δια πόνων ασκητικών, αγγελόφρων ώφθης, ζών μετά σαρκός.

Ο νηπίων φύλαξ και βρεφών ιατρός, ο σοφός Στυλιανός νυν εξέλαμψεν εν τη σεβασμία μνήμη αυτού.

Πρεσβευτήν ευρόντες προς Θεόν σε θερμόν, ου πτοούμεθα δαιμόνων επιρροαίς και σην χάριν άδομεν Στυλιανέ.

Ρύσαι  πάντας, Πάτερ, νόσων και πειρασμών ως Κυρίου φίλος ο γνησιώτατος ο φιλών ανθρώπους ευαγγελικώς.

Στύλος εγκρατείας, αρετών ο κανών, προσευχής και αγρυπνίας υπόδειγμα, συ υπάρχεις Όσιε Στυλιανέ.

Ταπεινοφροσύνην και αγάπην Χριστού δίδου  πάσι τοις προς σε καταφεύγουσι και τιμώσι σε πιστώς Στυλιανέ.

Ύπέρ σων τεκνίων, των ακάκων βρεφών, τας προς τον Θεόν δεήσεις σου έντεινον, ως οικών νυν Παραδείσου εις αυλάς.

Φύσεως τους όρους και νοός την ισχύν υπερέβης, υπέρ φύσιν αγωνισθείς και ταμείων αρετών κατασταθείς.

Χάρις συ εδόθη μεσιτεύειν Θεώ και ιάσθαι των βρεφών τα νοσήματα και τα νήπια λυτρούσθαι πειρασμών.

Δόξα Πατρί

Ψάλλων σοι Θεέ μου, Παναγία Τριάς, την ωδήν την των Αγγέλων ο δούλος σου ικετεύω του ρυσθήναι εκ φθοράς.

Και νυν.

Ω Θεού μου Μήτερ και Αγγέλων χαρά, Χερουβίμ και Σεραφίμ θείον σέμνωμα, σώσον με τον ταπεινόν σου υμνητήν.

 

Στάσις Δευτέρα (Άξιον εστί.)

 

Άξιον εστί μετά πίστεως θερμής γεραίρειν μνήμην σου την θείαν Στυλιανέ και τοις άνθεσι των λόγων σε υμνείν.

Βλέψον εις ημάς, τους τω σω ναώ συναθροισθέντας  και τιμώντας πίστει την μνήμην σου Όσιε Πάτερ ημών Στυλιανέ.

Γης πατρώας συ, αποστάς ποθών την ξενιτείαν και τον πλούτον διανείμας τον πατρικόν εύρες πλούτον τον ασύλητον σοφέ.

Διά σων ευχών απηλλάγησαν τα βρέφη πόνων, εκουφίσθη τε νηπίων πληθύς παθών και ημείς ερρύσθημεν εκ πειρασμών.

Ένδον σου Χριστός έζη, ω Τρισμάκαρ, και ενήργει πράξεσι και λόγοις τοις σοις δηλών σην ευάρεστον Κυρίω βιοτήν.

Ζήλω θεϊκώ, ζηλωτής εγένου των Οσίων και την ζάλην εκδιώξας των ηδονών, σκεύος εκλογής εγένου του Θεού.

Ήλθομεν  ημείς, ταπεινοί μύσται της χάριτός σου, αλλ΄αντίδος, πάτερ Στυλιανέ, την δαψίλειαν χαρίτων του Θεού.

Θρέμμα ευσεβών γεννητόρων εκ Παφλαγονίας, ώφθης και του Πνεύματος όργανον αγαπήσας τον Θεόν από παιδός.

Ίσμεν την πληθύν των θαυματων τε και των σημείων άπερ πολλαπλώς ενηργήθησαν υπό της Τριάδος της Αγίας σαις ευχαίς.

Κρείττον θησαυρού διακρίνας την σοφίαν, Πάτερ, έσπευσας αυτήν εμπορεύσασθαι, ως κηρύττει Σολομών εν ταις γραφαίς.

Λύτρωσον ημάς εκ παγίδων των παθών και νόσων σβέσον φλόγαν την ανυπόφορον δροσισμώ σων θειωτάτων πρεσβειών.

Μνήμην του Θεού έχων Πάτερ άσβεστον εν βίω εύρες εφετών το ακρότατον μετ΄αγγέλων και αγίων ομιλών.

Νεύσον προς ευχάς ικετών σου, Στυλιανέ Πάτερ, και εκπλήρωσον ημών τα αιτήματα τα προς σωτηρίαν άγοντα ημάς.
Ξένος ών παθών και αιθέριος Κυρίου λάτρης, εκ πολλής ασκήσεως, Όσιε, ηξιώθης του ιδείν δόξαν Θεού.

Όντως και πατήρ των νηπίων καταστάς και φύλαξ, όθεν εκδυσώπει τον Ύψιστον υπέρ παίδων και βρεφών και ορφανών.

Πάσα των αισχρών δαιμονίων κατηργήθη φάλαγξ, δια των ευχών σου Στυλιανέ και της σης χριστομιμήτου βιοτής.

Ράνον εφ ημάς σης αγνείας και σοφίας ρείθρα και ψυχών λειμώνας κατάρδευσον δι΄αγάπης του Χριστού, Στυλιανέ.

Σπείρας μυστικώς σης ψυχής την γην επ΄ευλογίαις, νυν θερίζεις θημωνίας των αρετών, δι΄ων ψώμισον ημάς σούς υμνητάς.

Τείχος προς εχθρόν ως υπάρχων συμπαγές, ω Πάτερ,τείχισον ημάς θεία χάριτι τη δοθείση σοι παρά του Ιησού.

Ύπνον οφθαλμοίς και βλεφάροις σοις παραμυθίαν ουδαμώς διδούς, πάτερ όσιε, ανεπαύθης νυν εις χείρας του Θεού.

Φως των μοναστών και γονέων προστρεχόντων φίλος, φύλαξ τε των παίδων γεγένησαι, Εκκλησίας δε φωστήρ Στυλιανέ.

Χειρ  Στυλιανού ότε των βρεφών ήψατο κάρας, ίασιν των πόνων μετέδωκεν διά δόξαν του ονόματος Θεού.

Δόξα Πατρί.

Ψάλλων την ωδήν την Τρισάγιον, Τριάς Αγία, Πάτερ, Λόγε, Πνεύμα, σε δυσωπώ σώζειν κόσμον σου ον έπλασας σοφώς.

Και νυν.

Ως του Ποιητού των απάντων ούσα αγνή Μήτηρ, Παναγία Δέσποινα σώσον με εκ παγίδων του εχθρού φθοροποιών.

 

Στάσις τρίτη (Αι γεναιαί)

Άπαντες υμνούμεν εν ύμνοις εορτίοις Στυλιανού την μνήμην.

Βουλής  Θεού εργάτα , προστάτεψον τους παίδας  εκ της βουλής του πλάνου.

Γονέων σου φροντίδας και βίου απολαύσεις,  εις ουδέν ελογίσω.

Δός μοι θείε Πάτερ το φως της χάριτός σου,  ίνα σε ανυμνήσω.

Έλεος  Κυρίου αιτούμενος  εν βίω, πλουσίως νυν ευρίσκεις.

Ζήσας εν ερήμοις παθών την ερημίαν εδίωξας Τρισμάκαρ.

Ήστραφας εν κόσμω αλλά και μετά πότμον θαυμάτων ταις ακτίσι.

Θείας  αντιδόσεις χορήγει υμνηταίς σου Στυλιανέ παμμάκαρ.

Ιδε θείε πάτερ ποιλίκοις αμαρτίαις ειμί συμπεπλεγμένος.

Κράτησόν με Πάτερ τη κραταιά χειρί σου και σώσον με εκ πλάνης.

Λύτρωσόν με αύθις, Στυλιανέ, εκ πάντων των του εχθρού σκανδάλων.

Μείναι εν αγάπη Θεού και ταπεινώσει αξίωσον σους δούλους.

Νηπίων ως προστάτης καμοί φρεσί, Θεόφρον,νηπιάζοντι σώσον.

Ξένος εν τω κόσμω και πάροικος υπάρχων, Θεού ναός εγένου.

Οσμής επουρανίου οσφραίνεται , ω Πάτερ, πάς ο τιμών σην μνήμην.

Παθών εξ αμαρτίας ελεύθερος εγένου δι΄ άκρας εγκρατείας.

Ρύπου και κακίας απάλλαξον σα τέκνα, ως ων αγάπης πλήρης.

Συμφοράς προσκαίρους αλλά και αιωνίους  εκδίωξον,  ω πάτερ.

Των παίδων ως προστάτην, λαός των ορθοδόξων Στυλιανέ τιμά σε.

Ύμνους και δεήσεις εν κατανύξει πάντες προσφέρομεν ση μνήμη.

Φάλαγγας δαιμόνων διώκεις αενάως τοις θείοις σου λειψάνοις.

(Χρεωστικώς προσφέρω αρώματα και μύρα τη θεια σου εικόνι.)

Χριστός εστί ο μνήμην την σην μεγαλύνας Στυλιανέ εν κόσμω.

Δόξα Πατρί.

Ψυχάς πενήτων  σωσον ω Τριάς  Θεέ μου Πατηρ Υιός και Πνεύμα.

Και νύν.

Ως Θεού Μητέρα υμνούμεν σε Παρθένε αλλά και των ανθρώπων.

 

Ευλογητάρια

 

Ευλογητός ει Κύριε, δίδαξόν με Στυλιανόν  υμνήσαι

 

Των πιστών αι χορείαι συνελθούσαι τιμώσιν του Οσίου την μνήμην. Και γαρ ούτος εφάνη μοναζόντων ακρότης λύων τε ψυχων την ζόφοσιν χαριτι και των νόσων παύων την ενέργειαν.

Ευλογητός ει Κύριε, δίδαξον με τον Όσιόν σου μέλψαι.

Μεταστάς εκ του βίου προς ζωήν την αγήρω μη ελλείπεις πρεσβέυειν υπέρ πάντων των πίστει προσφευγόντων και πόθω εν τω σω ναώ και μνημην σην άγουσιν  και ψυχης γλυκασμώ Στυλιανέ τούτους άμειψον.

Ευλογητός ει Κύριε, δίδαξόν με Στυλιανόν υμνήσαι.

Των βρεφών ως προστάτης και νηπίων ο φύλαξ, ορφανών αντιλήπτορ, των ατέκνων μητέρων πλήρωσον τας αιτήσεις. Λύσον Στυλιανέ ακαρπίας όνειδος εκ ψυχών ημών των υμνολογούντων  σε.

Ευλογητός ει Κύριε, δίδαξόν με τον Όσιόν σου μέλψαι.

Προσευχάς των γονέων υπέρ πάιδων , νηπίων και βρεφών ασθενούντων  προσδεχόμενος  Πάτερ  δίδου την θεραπείαν , μόρφωσον Χριστόν εν καρδίαις των τέκνων σου και παράσχου ημίν κατ΄άμφω την τελείωσιν.

 

Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι

Αναμέλψωμεν  δόξαν, χείλεσιν αναξίοις, τω Θεω των απάντων. Τον Πατέρα, τον Υιόν και το Αγιον Πνευμα , ανυμνολογοῦντες  ψαλλομεν το Αγιος , Αγιος , Αγιος συ ει Κύριε.

Και νυν και αει και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Του Θεού την μητέρα Αειπάρθενον Κόρην την Παντάνασσα Νύμφην , αρετών το ταμείον και Αγγέλων το κλέος πάντων των πιστών προστάτιν και φυλακα, εν ωδαίς μυστικαίς δεῦτε τιμήσωμεν.

Αληλλούϊα (τρις)

Απαλλαγμένο από ιούς. www.avast.com