ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ

Αριθμ.5342π.ε./06 (ΦΕΚ – 972 Β/24-7-2006): Σύστασις Εκκλησιαστικού Ιδρύματος υπό την επωνυμίαν «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ» ΙΕΡΑΣ ΜΗ­ΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΥΔΡΑΣ, ΣΠΕΤΣΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΝΗΣ».

Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του των άρθρων: 29 παρ. 2, και 59 παρ. 2, του νόμου 590/1977 «Περί του Κατασταστικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος».

2. Τας υποχρεώσεις της Ποιμαινούσης Εκκλησίας τας απορρεουσας εκ των Θείων Ευαγγελικών Επιταγών, των Ιερών Κανόνων και των Νόμων του Κράτους, προς το Χριστεπώνυμον της Εκκλησίας πλήρωμα.

3. Τας υφισταμενας Κοινωνικός, Ποιμαντικάς, Πνευματικός και Φιλανθρωπικάς ανάγκας της Ιεράς Μητροπόλεως Ύδρας, Σπετσών και Αιγίνης.

4. Την υπ’ αριθμ. 5/5.10.2005 Απόφασιν του Μητροπο­λίτου Ύδρας, Σπετσών και Αιγίνης Εφραίμ και την υπ’ αρίθμ. 1018/508/11.10.2005 πρότασιν αυτού.

5. Την από 6.2.2006 Γνωμοδότησιν του Γραφείου Δι­κηγόρων της Νομικής Υπηρεσίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.

7. Την από 13.3.2006 Απόφασιν Αυτής, αποφασίζει: Την σύστασιν και λειτουργίαν εις την Ιεράν Μητρόπολιν Ύδρας, Σπετσών και Αιγίνης και εις την κωμόπολιν του Κρανιδίου Εκκλησιαστικόν Πνευματικόν Ίδρυμα υπό την επωνυμίαν «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»», το οποίον τελεί υπό την επο-πτείαν και τον έλεγχον της Ιεράς Μητροπόλεως. Σκοπός του Ιδρύματος θα είναι η εξυπηρέτησις του Πνευμα­τικού, Κατηχητικού, Ιεραποστολικού, Φιλανθρωπικού, Κοινωνικού, Πολιτιστικού και Αθλητικού έργου εντός των πλαισίων της Ορθοδόξου Ανατολικής Εκκλησίας και της Ελληνοχριστιανικής παραδόσεως.

Τα αφορώντα εις την λειτουργίαν του Ιδρύματος τού­του ρυθμίζονται δια του κατωτέρου Κανονισμού.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑΝ

«ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΥΔΡΑΣ – ΣΠΕΤΣΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΝΗΣ»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Άρθρο 1

Σύσταση – Επωνυμία – Έδρα.

Στην πόλη του Κρανιδίου της περιφερείας της Ιεράς Μητροπόλεως ‘Υδρας, Σπετσών καί Αιγίνης και υπό την πνευματική και διοικητική εποπτεία αυτής συνιστάται Εκκλησιαστικό Ίδρυμα, με την επωνυμία «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» το οποίο θα λειτουργεί ως υπηρεσία του Νομικού Προσώπου της οικείας Ιεράς Μητροπόλεως, εξηρτημένη από αυτό, αυ­τοτελούς διαχειρίσης και μή κερδοσκοπικού χαρακτήρα και θα διέπεται από τίς διατάξεις του παρόντος Κανο­νισμού. Έδρα του Ιδρύματος τούτου είναι η πόλη του Κρανιδίου. Το Ίδρυμα θα στεγάζεται και θα λειτουργεί σε κτίριο ιδιοκτησίας της οικείας Ιεράς Μητροπόλεως, που ανηγέρθη για το σκοπό αυτό, και ευρίσκεται στη πόλη του Κρανιδίου.

Άρθρο 2

Σκοπός

Σκοπός του Ιδρύματος είναι να συμβάλει στη πληρέ­στερη και αρτιώτερη πνευματική, ποιμαντική, κατηχητι­κή, ιεραποστολική, φιλανθρωπική, κοινωνική, και εν γένει πολιτιστική διακονία της τοπικής Εκκλησίας στην πόλη του Κρανιδίου και στην ευρύτερη περιοχή στο πλαίσιο της Ορθόδοξης Πίστης, Παράδοσης και Διδασκαλίας.

Άρθρο 3

Μέσα για την επίτευξη του σκοπού

1. Η κινητοποίηση και αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού της περιοχής και η συνδρομή ικανών πνευ­ματικών ανθρώπων, κληρικών και λαϊκών.

2. Η ενίσχυση της λειτουργίας των Κατηχητικών Σχο­λείων και η ανάπτυξη των πνευματικών, κηρυγματικών και εν γένει ποιμαντικών δραστηριοτήτων της τοπικής Εκκλησίας (διοργάνωση εορταστικών, πολιτιστικών, επι­μορφωτικών, κοινωνικών, φιλανθρωπικών, αθλητικών και ψυχαγωγικών εκδηλώσεων και ιδίως ομιλιών, διαλέξεων, συζητήσεων, σεμιναρίων, συνεδρίων, προβολών κινη­ματογραφικών παραστάσεων, συναυλιών, εκθέσεων, διοργάνωση εκδρομών, έκδοση και διάθεση διαφόρων βιβλίων εκκλησιαστικού και πολιτιστικού περιεχομένου, εντύπων, μαγνητοταινιών, ψηφιακών δίσκων μουσικής, δημιουργία και λειτουργία δανειστικής βιβλιοθήκης και διαρκούς εκθέσεως βιβλίου, δημιουργία και λειτουργία Εκκλησιαστικού και Λαογραφικού Μουσείου κατόπιν συγκεντρώσεως, καταγραφής καί ταξινομήσεως του σχετικού υλικού και ιδίως Ιερών Σκευών, Ιερών Αμφί­ων, παραδοσιακών στολών, υφαντών κ.α.) με σκοπό τη προβολή και συνέχιση της Ελληνορθόδοξης παράδοσής μας.

3. Η δημιουργία και λειτουργία Σχολής Βυζαντινής Μουσικής, χορωδιών παιδιών και ενηλίκων, Σχολής Πα­ραδοσιακών Χορών, Σχολής Αγιογραφίας τμημάτων εκ­μάθησης της Ελληνικής γλώσσας για τους αλλοδαπούς αδελφούς μας που διαμένουν στη περιοχή, τμημάτων εκμάθησης Αρχαίων Ελληνικών, τμημάτων εκμάθησης ξένων γλωσσών, χώρου επιτραπέζιων παιχνιδιών και άλλων χώρων σύναξης των πιστών, ομάδων αθλοπαι­διών κ.λ.π.

4. Η λειτουργία συσσιτίου για τους εμπερίστατους αδελφούς μας και υπηρεσιών μέριμνας και αγάπης και ιδίως για τους γέροντες και τους πάσχοντες, προς την κατεύθυνση της συμπαράστασης στις βαθύτερες ανά­γκες πνευματικής αναζήτησης του ποιμνίου, της προα­γωγής της πνευματικής κατάρτισης και οικοδομής του, της καλλιέργειας του Ορθοδόξου προβληματισμού και φρονήματός του, της δημιουργικής απασχόλησης και ποιοτικής ψυχαγωγίας του, με ιδιαίτερη έμφαση στη νεότητα και στη δημιουργία κλίματος θρησκευτικής, ηθικής και κοινωνικής ανάτασής του.

5. Η καλλιέργεια της συμμετοχής των πιστών στη λα­τρευτική και μυστηριακή ζωή της τοπικής Εκκλησίας.

6. Η καθιέρωση απονομής επάθλων σε αριστεύσαντες μαθητές κάθε εκπαιδευτικής βαθμίδος και σε φοιτητές των ανωτέρων και ανωτάτων εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της χώρας.

7. Οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο ήθελε αποφα­σίσει το Διοικητικό Συμβούλιον του Ιδρύματος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Άρθρο 4

Οργάνωση – Διοίκηση – Διοικητικό Συμβούλιο

1. Το Ίδρυμα τελεί υπό την πνευματική και διοικητι­κή εποπτεία της Ιεράς Μητροπόλεως Ύδρας, Σπετσών, Αιγίνης, Ερμιονίδος και Τροιζηνίας και διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο (εφεξής Δ.Σ.), το οποίο απαρτίζεται από: α) Τον εκάστοτε Μητροπολίτη Ύδρας, Σπετσών και Αιγίνης, ως Πρόεδρο, β) Τον εκάστοτε Αρ­χιερατικό Επίτροπο ή Ιεροκήρυκα ή έτερο προσοντούχο κληρικό της περιοχής ως αντιπρόεδρο, ο οποίος σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Μητροπολίτου, θα αναπληροί αυτόν και θα προεδρεύει του Δ.Σ. κατόπιν γραπτής αδείας του Μητροπολίτου, γ) πέντε πρόσωπα κληρικούς ή λαϊκούς (άνδρες ή γυναίκες) που κατοικούν στην περιφέρεια της οικείας Ιεράς Μητροπόλεως και διακρίνονται για το ήθος, την πνευματική κατάρτιση και ωριμότητά τους, αλλά και για το ενδιαφέρον τους για την ζωή και το έργο της τοπικής Εκκλησίας.

2. Τα ως άνω πέντε τακτικά μέλη του Δ.Σ. (της παρ. 1γ) διορίζονται για μία τριετία από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη, επιλεγόμενα υπ’ αυτού. Οι διορισθέντες δύνανται να επαναδιορισθούν. Το αξίωμα των μελών του Δ.Σ. είναι τιμητικό και άμισθο.

3. Τα μέλη του Δ.Σ. που δεν ανταποκρίνονται εις τα καθήκοντά τους ή κωλύονται στην άσκηση αυτών ή δεν συμβάλλουν στην εύρυθμη, ομαλή, απρόσκοπτη και αποτελεσματική λειτουργία του Ιδρύματος ή προβαί­νουν σε ενέργειες που έρχονται σε αντίθεση με τους σκοπούς του Ιδρύματος, αντικαθίστανται από τον Μη­τροπολίτη.

4. Το Δ.Σ. του Ιδρύματος συγκροτείται σε σώμα κατά την πρώτη συνεδρίασή του και εκλέγει τον Γραμματέα καί τον Ταμία.

5. Το Δ.Σ. συνέρχεται τακτικά κάθε δίμηνο και εκτά­κτως όταν παρίσταται ανάγκη, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου ή σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού, υπό του Αντιπροέδρου ή ύστερα από έγγραφη αίτηση προς τον Πρόεδρο τριών τουλάχιστον μελών του Δ.Σ.

6. Το Δ.Σ. ευρίσκεται σε απαρτία όταν παρίσταται οπωσδήποτε ο Πρόεδρος ή σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού και με εντολή του, ο Αντιπρόε­δρος (ή άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο μέλος) και τρία τουλάχιστον απο τα μέλη του, οι δε αποφάσεις αυτού λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προ­έδρου.

Άρθρο 5

Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

Το Δ.Σ. του Ιδρύματος έχει τις ακόλουθες αρμοδιό­τητες:

α) Αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά στην ορ­γάνωση, διοίκηση και λειτουργία του Ιδρύματος, την διαχείριση και αξιοποίηση των πάσης φύσεως περιου­σιακών στοιχείων, που έχουν διατεθεί σε χρήση του Ιδρύματος καθώς και για κάθε ζήτημα που σχετίζεται με την εκπλήρωση των σκοπών αυτού,

β) Συνεργάζεται για όλα τα σχετικά ζητήματα με το Μητροπολιτικό Συμβούλιο της Ιεράς Μητροπόλεως, με τα Εκκλησιαστικά Συμβούλια των Ιερών Ναών, τα Ηγουμενοσυμβούλια των Ιερών Μονών και τα Διοικητικά Συμβούλια των φιλανθρωπικών, κοινωφελών και λοιπών Εκκλησιαστικών Ιδρυμάτων της περιφερείας της οικεί­ας Ιεράς Μητροπόλεως, με διαφόρους πολιτιστικούς, επιστημονικούς και φιλανθρωπικούς συλλόγους, καθώς και με την Νομαρχιακή και Τοπική Αυτοδιοίκηση, τους τοπικούς φορείς και εν γένει τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες για την προαγωγή και επίτευξη των σκοπών του Ιδρύματος,

γ) Μεριμνά για την εξεύρεση οικονομικών πόρων και για την εύρυθμη, ομαλή, απρόσκοπτη και αποτελεσμα­τική λειτουργία του Ιδρύματος.

δ) Προτείνει στο οικείο Μητροπολιτικό Συμβούλιο, το οποίο και αποφασίζει σχετικά, την πρόσληψη απο το Νομικό Πρόσωπο της οικείας Μητροπόλεως τυχόν εμμίσθου προσωπικού (μόνο εφ’ όσον το εθελοντικό προσωπικό δεν επαρκεί για την κάλυψη των αναγκών λειτουργίας του), σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμε­νης νομοθεσίας,

ε) Καταρτίζει τον ετήσιο Προϋπολογισμό και Απολογι­σμό του Ιδρύματος, τους οποίους υποβάλλει για έγκριση στο Μητροπολιτικό Συμβούλιο,

στ) Αποφασίζει για την τυχόν σύσταση Τομέων ή τμη­μάτων Διακονίας ή Επιτροπών, καθορίζει τις αρμοδιότητές τους και εισηγείται στη Μητρόπολη τον διορισμό των εθελοντών υπευθύνων και εν γένει τα μέλη του προσωπικού των, που προέρχονται από τους πιστούς της περιοχής, άνδρες ή γυναίκες, οι οποίοι διακρίνονται για την ωριμότητά τους και το ενδιαφέρον τους για τη ζωή και το έργο της Τοπικής Εκκλησίας,

ζ) Αποφασίζει για την ανακήρυξη σε επίτιμα μέλη του Ιδρύματος, πρόσωπα, τα οποία προσέφεραν ή προσφέ­ρουν μεγάλες υπηρεσίες σε αυτό και τα οποία δύναται

να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. με δικαίωμα λόγου, αλλά όχι ψήφου,

η) Αποφασίζει για κάθε άλλο θέμα, το οποίο ανακύ­πτει κατά την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού και δεν προβλέπεται ρητά σε αυτόν, με την επιφύλαξη της εγκρίσεως των Πράξεών του απο το οικείο Μητροπολιτικό Συμβούλιο.

Άρθρο 6

Αρμοδιότητες του Προέδρου, του Αντιπροέδρου, του Γραμματέα και του Ταμία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.:

α) Έχει την ευθύνη όλων των δραστηριοτήτων και της λειτουργίας του Ιδρύματος και συντονίζει τα μέλη του Δ.Σ. για την υλοποίηση των σκοπών αυτού.

β) Εκπροσωπεί το Ίδρυμα ενώπιον κάθε Διοικητικής, Δικαστικής, Εκκλησιαστικής και οποιασδήποτε άλλης νόμιμης Αρχής, καθώς και σε όλες του τις σχέσεις με τα άλλα Ιδρύματα, Οργανισμούς, Νομικά και φυσικά πρό­σωπα είτε δημοσίου είτε ιδιωτικού δικαίου,

γ) Λαμβάνει γνώση όλων των εισερχομένων και εξερ­χομένων εγγράφων του Ιδρύματος. Συνυπογράφει με τον Γραμματέα όλη την αλληλογραφία αυτού και με τον Ταμία τα πάσης φύσεως οικονομικά έγγραφα.

δ) Συγκαλεί το Δ.Σ. σε τακτικές ή έκτακτες Συνεδρι­άσεις. Διευθύνει τις συζητήσεις σε αυτές και συνυπο­γράφει με τον Γραμματέα τα Πρακτικά των Συνεδρι­άσεων,

ε) Εν γένει μεριμνά για την εφαρμογή των Διατά­ξεων του παρόντος Κανονισμού και των αποφάσεων του Δ.Σ.

2. Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. αναπληρώνει τον Πρό­εδρο, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, σε όλες τις ως άνω αρμοδιότητες αυτού και ενεργεί κατόπιν εντολής του.

3. Ο γραμματέας του Δ.Σ. τηρεί το Βιβλίο Πρωτοκόλ­λου του Ιδρύματος και συντάσσει όλα τα έγγραφα και όλη την αλληλογραφία αυτού, για την οποία ενημερώνει τον Πρόεδρο και την οποία συνυπογράφει με αυτόν. Επί­σης, τηρεί το βιβλίο Πρακτικών των συνεδριάσεων του Δ.Σ. του Ιδρύματος, συνυπογράφει με τον Πρόεδρο τα εν λόγω Πρακτικά, συντάσσει και φυλάσσει σε ασφαλές μέρος τα έγγραφα, την αλληλογραφία, τα βιβλία και την σφραγίδα του Ιδρύματος.

4. Ο Ταμίας του Δ.Σ. ενεργεί για λογαριασμό του Δ.Σ., έναντι του οποίου είναι υπόλογος, τις διαχειριστικές πράξεις αναφορικά με τα πάσης φύσεως περιουσιακά στοιχεία που έχουν διατεθεί σε χρήση του Ιδρύματος. Τηρεί το Βιβλίο Ταμείου καθώς και τα διπλότυπα γραμ­μάτια εισπράξεων και εντάλματα πληρωμών του Ιδρύμα­τος, εισπράτει δε κάθε έσοδο με διπλότυπα γραμμάτια εισπράξεως θεωρημένα απο την οικεία Ιερά Μητρόπολη με την ένδειξη: «Δια το Πνευματικό Κέντρο Κρανιδίου «Οι Άγιοι Ανάργυροι»», τα οποία συνυπογράφει με τον Πρόεδρο, διενεργεί δε τις πληρωμές για κάθε είδους δαπάνη που προβλέπεται στον εγκεκριμένο Προϋπο­λογισμό, βάσει διπλοτύπων ενταλμάτων πληρωμών του Ιδρύματος, θεωρημένα απο την οικεία Ιερά Μητρόπολη, τα οποία επίσης συνυπογράφει, όπως άλλωστε και όλα τα οικονομικής φύσεως έγγραφα με τον Πρόεδρο, ευ­θύνεται επίσης για την ασφαλή φύλαξη των χρημάτων του Ιδρύματος, τα οποία κατατίθενται σε ιδιαίτερο λο­γαριασμό μιάς από τις Τράπεζες που λειτουργούν στη πόλη του Κρανιδίου επ’ ονόματι του Νομικού Προσώπου της οικείας Ιεράς Μητροπόλεως με την ένδειξη: «Δια το Πνευματικό Κέντρο Κρανιδίου «Οι Άγιοι Ανάργυροι»», έχει την ευχέρεια να παρακρατεί εξ’ αυτών ποσό μέχρι των τριακόσιων ευρώ (300,00 €) για την κάλυψη των εκτάκτων και επειγουσών δαπανών του Ιδρύματος και δι-ενεργεί αναλήψεις χρημάτων κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ. για την λήψη της οποίας είναι απαραίτητη η ψή­φος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου, ως Προέδρου και σχετικής προς τούτον εξουσιοδοτήσεως. Επίσης, τηρεί το Βιβλίο Κτηματολογίου και το Βιβλίο Υλικού.

Άρθρο 7

Τηρούμενα βιβλία

Το Ίδρυμα έχει αυτοτελεί διαχείρηση και τηρεί με την μέριμνα του Γραμματέα και του Ταμία του Δ.Σ. τα γενικά και διαχειριστικά του βιβλία με την ίδια αρίθμιση το καθένα κατά φύλλο και θεωρημένα για κάθε νόμιμη χρήση από την Ιερά Μητρόπολη, δηλαδή:

1) Βιβλίο Πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων.

2) Βιβλίο Πρακτικών των Συνεδριάσεων του Δ.Σ.

3) Βιβλίο Ταμείου και αριθμημένα κατ’ αύξοντα αριθ­μό διπλότυπα γραμμάτια εισπράξεως και εντάλματα πληρωμής, τα οποία είναι εκτελεστέα εφ’ όσον φέρουν την υπογραφή του Προέδρου και του Ταμία του Ιδρύ­ματος.

4) Βιβλίο Κτηματολογίου στο οποίο θα καταγράφο­νται όλα τα ακίνητα περιουσιακά στοιχεία, που έχουν διατεθεί σε χρήση του Ιδρύματος.

5) Βιβλίο Υλικού, στο οποίο καταγράφονται όλα τα κινητά περιουσιακά στοιχεία που έχουν διατεθεί σε χρήση του Ιδρύματος.

Άρθρο 8

Πόροι του Ιδρύματος

1. Πόροι του Ιδρύματος είναι:

α) Η Ετήσια επιχορήγηση των Ενοριών της πόλεως του Κρανιδίου, όπως αυτή προσδιορίζεται απο το οικείο Μητροπολιτικό Συμβούλιο,

β) Πρόσοδοι απο τη πραγματοποίηση διαφόρων εκ­δηλώσεων του Ιδρύματος (π.χ. λαχειοφόρων αγορών, εράνων νομίμως διενεργουμένων, φιλανθρωπικών ή πολιτιστικών εκθέσεων κ.α.),

γ) Δωρεές απο ζώντες, κληρονομίες και κληροδοσίες κινητών και ακινήτων φυσικών και νομικών προσώπων, που παραχωρούνται σε αυτό και περιέρχονται κατά πλήρη κυριότητα στο Νομικό Πρόσωπο της οικείας Ιεράς Μητροπόλεως,

δ) Εισφορές σε είδος ή σε χρήμα, φίλων του Ιδρύ­ματος,

ε) Κρατικές επιχορηγήσεις, επιχορηγήσεις απο Προ­γράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιχορηγήσεις της Νομαρχιακής ή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, επιχορη­γήσεις Οργανισμών και άλλων Νομικών Προσώπων του

Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, επιχορηγήσεις φυσικών προσώπων, καθώς και κάθε άλλη νόμιμη και χρηστή επιχορήγηση,

στ) Πρόσοδοι απο Ιερά Παρεκκλήσια που ανήκουν στο Ίδρυμα,

ζ) Κάθε άλλη πρόσοδος, σύμφωνη με το Ορθόδοξο Χριστιανικό Πνεύμα, που προέρχεται απο κάθε είδους δραστηριότητες του Ιδρύματος και κάθε άλλη νόμιμη πηγή που δεν κατονομάζεται ρητά στον παρόντα κα­νονισμό.

2. Η δωρεά οιουδήποτε κινητού ή ακινήτου πράγματος για χρήση του Ιδρύματος γίνεται πάντα επ’ ονόματι του Νομικού Προσώπου της οικείας Ιεράς Μητροπόλεως, στο οποίο μεταβιβάζεται η κυριότητα, νομή και κατοχή του πράγματος. Στην πράξη της μεταβίβασης γίνεται ειδική μνεία και αναφορά με την ένδειξη: «Δια το Πνευματικό Κέντρο Κρανιδίου «Οι Άγιοι Ανάργυροι»», το οποίο ως Εκκλησιαστικό Ίδρυμα θα έχει τη χρήση για όσο χρόνο υφίσταται, προς εκπλήρωση των σκοπών του.

Άρθρο 9

Διάθεση των πόρων

Οι ανωτέρω πόροι του Ιδρύματος διατίθενται κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ. αυτού, εγκρινομένων απο το οικείο Μητροπολιτικό Συμβούλιο:

α) Δια την αποπεράτωση, την αγορά του αναγκαίου εξοπλισμού και την κάλυψη των δαπανών, τη συντήρηση και την επισκευή του Ιδρύματος.

β) Για την αντιμετώπιση των ποικίλων παγίων, εκτά­κτων και λοιπών εξόδων λειτουργίας του Ιδρύματος.

γ) Για την εύρυθμη λειτουργία των Κατηχητικών Σχο­λείων, για τη διοργάνωση διαφόρων εκδηλώσεων του Ιδρύματος, για την χρηματοδότηση όλων των εν γένει δραστηριοτήτων του Ιδρύματος και για την κάλυψη κάθε άλλης δαπάνης αυτού, που προβλέπεται στον εγκεκρι­μένο Προϋπολογισμό αυτού, αλλά και κάθε δαπάνης που ανακύπτει, συμπεριλαμβανομένης και της μισθοδοσίας του τυχόν έμμισθου προσωπικού.

Άρθρο 10

Σφραγίδα του Ιδρύματος

Το Ίδρυμα έχει δική του σφραγίδα με δύο επάλληλους κύκλους, η οποία φέρει στο κέντρο την εικόνα των Αγίων Αναργύρων. Στον μεν εξωτερικό κύκλο αναγράφονται οι λέξεις «ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΥΔΡΑΣ, ΣΠΕΤΣΩΝ, ΑΙΓΙΝΗΣ, ΕΡΜΙΟΝΙΔΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ», ενώ στον εσωτερικό η επωνυμία του Ιδρύματος «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ».

Άρθρο 11

Τροποποίηση και Κατάργηση του Κανονισμού

1. Το παρόν Ίδρυμα με την ως άνω μορφή και οργάνω­ση, τροποποιείται με απόφαση της Ιεράς Συνόδου κατό­πιν αιτιολογημένης αποφάσεως του Δ.Σ. του Ιδρύματος, για την λήψη της οποίας είναι απαραίτητη η ψήφος του Μητροπολίτου, ως Προέδρου, η οποία εγκρίνεται απο το οικείο Μητροπολιτικό Συμβούλιο,

2. Το Ίδρυμα τούτο καταργείται δι’ αποφάσεως της Ιεράς Συνόδου κατόπιν αιτιολογημένης αποφάσεως του Δ.Σ., υπό την Προεδρία του Μητροπολίτου, όταν δεν εκπληρώνει τις εκκλησιολογικές αυτοΰ προϋποθέσεις και όταν παρεκκλίνει του κοινωφελούς σκοπού του ή όταν καταστεί ανέφικτη η λειτουργία του.

3. Σε περίπτωση κατάργησής του η χρήση των κάθε φύσεως περιουσιακών στοιχείων, η οποία είχε παραχω­ρηθεί στο Ίδρυμα επανέρχεται αυτοδικαίως στο Νομικό Πρόσωπο της οικείας Ιεράς Μητροπόλεως στη πλήρη κυριότητα του οποίου άλλωστε και αυτά ανήκουν και διατίθε- νται σε παρεμφερείς σκοπούς.

Άρθρο 12

Ισχύς του Κανονισμού

Ο παρών Κανονισμός ισχύει απο της δημοσιεύσεως αυτού στο Επίσημο Δελτίο της Εκκλησίας της Ελλάδος «ΕΚΚΛΗΣΙΑ» και στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρον 13

Απο τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού προκαλεί­ται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Νομικού Προσώπου της Ιεράς Μητροπόλεως Ύδρας, Σπετσών και Αιγίνης, το ύψος της οποίας δεν δύναται να προσ­διοριστεί.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα 13 Μαρτίου 2006