Ευχή υπέρ της ψυχοσωματικής μας υγείας

Ευχή υπέρ υγείας ψυχής και σώματος

Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο Σωτήρ του κόσμου και λυτρωτής του γένους των ανθρώπων, ο Ιατρός των ψυχών και των σωμάτων ημών, ο μόνος είδως της των βροτών ουσίας την ασθένειαν, έπιδε, Πολυεύσπλαχνε, και επί τόν δούλον (….) σου τον επικαλούμενον το Πανάγιον Όνομα σου και καταφεύγοντας τη πρεσβεία των Αγίων Σου (…). Δώρησαι αυτώ υγείαν σταθηράν και αδιάπτωτον. Απάλλαξον αυτόν από πάσης νόσου και αδυναμίας ψυχικής και σωματικής και εκ της επηρείας του διαβόλου. Παράσχου αυτώ καιρόν μετανοίας και επιστροφής. Πρόσθες αυτώ πίστιν. Έμπνευσον αυτόν εις έργα ευάρεστά σοι, έργα αγάπης, ειρήνης αμνησικακίας και φιλανθρωπίας και δος αυτώ πάντα τα επίγεια και επουράνια αγαθά σου και ζωήν την αιώνιον.
Ότι Συ ει ο Θεός ημών , Θεός του ελεείν και σώζειν και σοι την δόξαν αναπέμπομεν, τω Πατρί και τω Υιώ και τω Αγίω Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

(ποιηθείσα υπό π. Χριστοφόρου Καραβία , Κρανίδι 2019)